FGT Family Church is now

285 Talbot St. E. Leamington, Ontario
519 322 2316